§ 1. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy SUPPORTSPORT, działający pod adresem www.supportsport.pl (dalej zwany Sklepem) jest prowadzony przez firmę SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Szyperskiego 2/9, NIP: 6211671390.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się przedmioty dostępne w Sklepie, prezentowane na stronie internetowej www.supportsport.pl
 3. Treści prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. Zasady składania zamówień

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Klient wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.supportsport.pl. Po przesłaniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny, Sklep poinformuje o tym Klienta. Sklep ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Klient zapłacił za towar, Sklep dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 7 dni na konto wskazane przez Klienta.

§ 3. Cena towaru

 1. Cena podana przy towarze jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera stosowny podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Cena nie obejmuje opłat za dostawę.
 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie internetowej www.supportsport.pl/platnosci
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz zmiany kosztów dostawy. Zmiana cen nie wpływa na wartość zamówienia złożonego przed wprowadzeniem zmiany.

§ 4. Formy płatności

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
 • przelew na rachunek bankowy.
 • za pośrednictwem usługi Przelewy24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DialCom24 Sp. z o.o.
 1. Szczegółowe informacje o metodach płatności dostępne są na stronie internetowej www.supportsport.pl/platnosci

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep wysłane w formie wiadomości e-mail.
 2. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Wysyłka zamówienia następuje w terminie od 2 do 20 dni. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Sklep wysyłki towaru.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień na określone towary. W takim przypadku Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta drogą elektroniczną.
 6. Treść zamówienia może zostać zmieniona do momentu przekazania zamówienia do realizacji. W takim przypadku, prosimy o kontakt mailowy na adres: sklep@supportsport.pl
 7. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 2 tygodni od daty złożenia zamówienia, Sklepowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 9. Sklep wystawia na zakupiony towar dowód dostawy, który jest dołączany do przesyłki z towarem.
 10. Szczegóły techniczne, dotyczące realizacji zamówień dostępne są na stronie internetowej www.supportsport.pl/platnosci

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany i znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Uprawnienie powyższe przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
 2. Sklep jest obowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 1 roku od daty wydania towaru bezpośrednio Klientowi.
 3. Chęć dokonania zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zgłosić Sklepowi na stosownym formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej www.supportsport.pl/platnosci
 4. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres:
  SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski, ul. Szyperskiego 2/9, 63-700 Krotoszyn z dopiskiem „Zwrot” lub „Reklamacja”.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 6. Do przesyłki z reklamowanym towarem należy dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie wymiany na towar wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu płatności na konto wskazane przez Klienta.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, płatność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwrotu, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku zwrotów, jak i reklamacji Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru, oraz kosztów pierwotnej dostawy.
 10. Koszt odesłania towaru z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 11. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w zależności od żądania Klienta wymieni towar na nowy i prześle go na koszt własny do Klienta lub zwróci należność za towar podlegający reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci również poniesione przez Klienta koszty odesłania reklamowanego towaru.
 12. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma SUPPORTSPORT Bartłomiej Karolewski.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Data publikacji ostatniej wersji: 06/01/2018